Prača je rijeka u Bosni i Hercegovini, lijeva pritoka Drine. Izvire (Vrelo Prače) na sjevernim padinama Jahorine na 1540 m nadmorske visine, u izvorišnoj čelenci iz koje nastaju izvori, Stansko vrelo, Kadino vrelo i Vrela Prače. Izvorište je definisano izvorom koje se naziva Kadino vrelo. Protiče kroz naseljena mesta: Podgrab, Prača, Hrenovica, Mesići i Ustiprača gdje se ulijeva u Drinu na nadmorskoj visinu 327 m, pa je ukupni pad 1173 m ili 23,5‰.

Dolinom Prače prolazila je i uskotračna željeznička pruga Sarajevo – Užice, koja je ukinuta 1974. godine. Prugu je izgradila Austro-Ugarska 1906. godine.

Država Bosna i Hercegovina
Dužina 56,9 km
Izvor Jahorina
NV izvora 1460 m
NV ušća 329 m
Ulijeva se u Drina
Površina sliva 1109 km2
Lijeve pritoke Rakitnica
Desne pritoke Čemernica, Dolovski potok, Dobrovački potok

Geologija

U geološkom pogledu sliv je predstavljen paleozojskim kompleksom koje čine podlogu mezozojskim naslagama. Najniži fluvijalni oblici predstavljeni su kvartarnim naslagama. Za vrijeme oligomiocena doline rijeka Prače nije imala sadašnju dubinu. Njeno usijecanje u apsolutnoj je vezi sa usijecanjem rijeke Drine. Taj proces počeo je u vrijeme srednjeg miocena i vršio se tokom oligomiocena, tj. za vrijeme jezerske faze. Dolina Drine, kao i dolina Prače, starije su od pleistocena (ledenog doba).

Kod mjesta Hrenovica, zaseok Kaljani, na 639 metara n.v. Prača ulazi u debele slojeve trijaskih krečnjaka u kojima usijeca duboku kanjonastu dolinu (kanjon Kračule) u planini Gosina, na mjestima i preko 600 metara duboku. Korito je usječeno sve do verfenskih klastika (Gojčevica), te predstavlja erozioni bazis ovog područja. Kanjon Kračule (Kaljani-Mesići) je dug oko 20 kilometara i samo na nekoliko mjesta presječen je desnim pritokama, koje odsječno završavaju u Prači. Ova dolina je potpuno izvan dohvata ljudskih naselja.

Vodotok

Sliv Prače ima površinu 1109 km². Sliv je dosta asimetričan. Lijeva slivna površina je višestruko veća i iznosi 828 km², u odnosu na desnu, koja iznosi 281 km².

Rijeka Prača je lijeva pritoka Drine, nastaje na istočnim padinama planine Jahorine. Nadmorska visina glavnog izvora Prače na Jahorini iznosi oko 1460 m nadmorske visine, a ušće u Ustripači ima nadmorsku visinu 327 m, pa je ukupni pad 1173 m ili 23,5‰. Veliki padovi rijeku Praču svrstavaju u izrazito planinski tok. Protiče kroz naseljena mesta: Podgrab, Prača, Hrenovica, Mesići i Ustiprača. gdje se ulijeva u Drinu. Dužina toka je 56,9 kilometara, a dužina vodotoka koji protiče kroz područje opštine Rogatica je 24 km.

Od Hrenovice do Mesića Praču vodom bogate potočni sistemi kao desne pritoke; Čemernica, Dolovski potok, izvor nizvodno od HE Mesići i Dobrovački potok nizvodno od Mesića koji slivno odvodnjavaju Hadžića Ravan (1298 m) i Oštro (1004m). Lijeva slivna površina Prače je hidrografski dezorganizirana i zbog propustljive geološke podloge ona je bezvodana. Iz tih razloga na ovom potezu Prača ne prima niti jednu značajniju pritoku, osim kraških vrela promjenljive izdašnosti u Sudićima (Qmin 400 l/s) i Govještica (Qmin 1250 l/s) u pećini Govještica. Voda Govještice dolazi iz jednog izvora iz neispitanih dijelova podzemlja same pećine, u zimsko i proljetno doba izlazi voda iz pećine kao velika rijeka. Tada voda ističe slapom iz prostranog ulaza u pećinu stvarajući nesvakidašnji prizor. Podzemne vode rječice Rešetnice, koja ponire na Glasinačkoj visoravni, pojavljuju su u Govještici. Veća lijeva pritoka je Rakitnica, koja protiče kroz Rogaticu i ulijeva se iza Mesića.

 

wikipedia